ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО 2023

Инженерингова компания “СИТИ-ГАЗ” ЕООД гарантира високо качество на произвежданите съоръжения под налягане.

Подбран екип от добри професионалисти работи за непрекъснатото подобряване на предлаганите продукти, в резултат на което фирмата привлича вниманието на много български и чуждестранни партньори.

Ние се стремим към все по-пълно задоволяване потребностите на нашите клиенти, като наред с това отчитаме изискванията на приложимите нормативни документи, така че нашите продукти да бъдат предпочитани и безопасни за употреба.

В тази връзка ръководството на Инженерингова компания “СИТИ-ГАЗ” ЕООД взе решение за разработване, внедряване и поддържане на Система  за управление на качеството и декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката:

 • Ориентиране към клиента – фирмата съзнава отговорността си и се стреми да задоволява  в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни – купувачи и крайни потребители, хората в организацията, собственици, доставчици, партньори и обществото, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.
 • Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Системата за управление на качеството както и за официалното й представяне и разгласяване на всички нива;
 • Съпричастност на хората – ръководството отчита, че най-ценния ресурс на фирмата са хората и се стреми да създаде подходящи условия, които поощряват служителите за пълноценно участие и проява на инициатива за постигане целите на фирмата;
 • Процесен и системен  подход – създаваните от “СИТИ-ГАЗ” ЕООД продукти са резултат от протичането на взаимосвързани процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 • Непрекъснато подобряване – може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни корекции, коригиращи и превантивни действия;
 • Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документирана информация, създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
 • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – добрите партньорски взаимоотношения ни позволяват чрез доставените продукти и материали да гарантираме качеството на нашите продукти.
 • Оценяване на съответствието на продуктите – създаване на отношение с нотифицирани органи, извършващи оценяване на съответствието по приложими наредби, въвеждащи Европейските директиви от Нов подход с цел гарантиране качеството на произвежданите продукти;
 • Чрез постигане на основната цел  – непрекъснато подобряване на дейността на фирмата и задоволяване потребностите на заинтересованите страни – ние гарантираме постигането и на стратегическите цели, които сме си поставили:
 • По отношение на качеството:
  • Утвърждаване на качеството на произвежданите продукти и залагане в бизнес програмите възможността за неговото непрекъснато подобряване;
  • Регламентиране на взаимоотношенията, компетенциите и отговорностите на всички нива в структурата на фирмата;
  • Формиране на начин на мислене и отношение на колектива към качеството и свързаните с това развитие и усъвършенстване, мотивация и активно участие на всеки един в дейността по осигуряване на качеството и неговото непрекъснато подобряване;
  • Установяване, развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения с клиенти и доставчици;
  • Системен контрол и оценка на изпълнението на задачите и постигнатите резултати;
  • Прилагане в процесите на създаване на продукта на Наредбите, въвеждащи Директиви на ЕС от програмата „Нов подход”и свързаните с тях норми и стандарти.

Ръководството на фирмата е съпричастно към процеса по изграждане и внедряване на Система за управление на качеството, гарантира необходимите за нейното функциониране ресурси и ще работи активно и целенасочено за прилагане и утвърждаване на нейните принципи във всички нива и структури на производството.

Ръководството на фирмата, както и ръководителите на отделните звена са отговорни за поддържането и нормалното функциониране на Система за управление на качеството.