Инженерингова компания Сити Газ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-6.002-0370-C01- “ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Дата на стартиране:16.09.2022
Дата на приключване:16.07.2023

Стойност на бюджета в лева:

Общо:268 000 лева
Финансиране от ЕС:134 000 лева
Национално финансиране:0 лева

Общата цел на Проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.


Инженерингова компания Сити Газ ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0096-C01- “Технологична модернизация в предприятието“

Дата на стартиране:10.04.2023
Дата на приключване:10.04.2024

Стойност на бюджета в лева:

Общо:699 500.00 лева
Финансиране от ЕС:349 750.00 лева
Национално финансиране:0 лева

Основните цели на проект „Технологична модернизация в предприятието“ са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

  • Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <Инженерингова компания Сити Газ ООД> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД