Инженерингова компания “СИТИ-ГАЗ” EООД е фирма с предмет на дейност проектиране, разработване и производство на резервоари за съхранение на втечнен под налягане газ пропан-бутан, в съответствие с изискванията на Европейска Директива 2014/68/ЕС.

Инженерингова компания “СИТИ-ГАЗ” EООД е динамична фирма с амбиции за усвояване и налагане на пазара на висококачествени продукти.

Персоналът на фирмата е високо квалифициран, познава добре както съществените изисквания към този вид продукти и начините за тяхното осигуряване и гарантиране, така и клиентското търсене на вътрешния и международните пазари.

Фирмата разполага с модерно оборудвано производство, с машини за технологична подготовка на материалите, стендове за извършване на изпитвания, камери за подготовка и полагане на покрития.

Производствената номенклатура покрива широк диапазон от параметри:

  • обем на произвежданите съдове – от 990 до 100 000+ литра;
  • работно налягане – от 15.6 до 17.65 bar, в зависимост от местните нормативни изисквания в различните страни;
  • резервоари за надземен и подземен монтаж.

Потенциални клиенти на фирмата са както българският, така и европейските и близкоизточните пазари