ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки от

“Инженерингова компания Сити Газ„ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Захари Стоянов № 14,ет.1, ап.1 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201219383,

наричан по-долу Продавач, на физически или юридически лица, наричани по-долу Купувач.

1.2. Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба.

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Купувачът изпрати запитване до Продавачът;

1.3.2. Купувачът е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.

1.4. Страните в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в съответния писмен документ и имат действие само за конкретната продажба. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

2.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху Стоката, описана в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

2.2. При сключване на договор за продажба, Купувачът се лигитимира със следните документи:

2.2.1. за физически лица – лична карта

2.2.2. за юридически лица и еднолични търговци:

– Съдебно решение;

– Aктуално състояние;

– Регистрация по БУЛСТАТ

2.3. Офертите на Продавача следва да се разбират като подлежащи на изменение без уведомяване 5 дни след датата на издаване, освен ако изрично не е договорено обратното.

2.4. Когато продажбата се извършва на база мостри, характеристиките на мострите не се считат за 100% гарантирани. Мострите се считат само за образци, показващи естеството и вида на стоките.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на Стоката се вписва в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки.

3.2. Ако в писмения договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача  изрично не е посочено друго, се приема, че цената на Стоката е без включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща при предаването на Стоката.

3.4. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима само ако е изрично отразена в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

3.4.1. При уговорено в писмения договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача разсрочено плащане Продавачът може да иска от Купувача издаването на запис на заповед за разсрочената сума.

3.4.2. При цена на Стоката над 100 000 лева Продавачът може да иска от Купувача допълнителни търговски обезпечения: търговски залог, банкова гаранция, запис на заповед, съгласие за незабавно инкасо – заверено от обслужващата Купувача банка, поръчителство, ипотека и т. н. По своя преценка Продавачът може да иска допълнителни търговски обезпечения и в други случаи.

3.5. Плащането на цената се извършва по банков път по посочена от Продавача банкова сметка.

3.6. Всички суми по договорени разсрочени плащания стават изискуеми веднага, ако за Купувача се открие производство по несъстоятелност, по ликвидация или по преобразуване.

3.7. Плащането по банков път се счита за извършено в деня на заверяването на банковата сметка на Продавача.

3.8. При плащане по банков път всички банкови разноски са за сметка на Купувача.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Продавачът предава Стоката на Купувача съгласно Общите условия и/или уговореното в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

4.2. Ако Купувачът е в забава за получаване на стоката, Продавачът може:

– да я предаде за пазене;

– да я продаде по пазарни цени, след като извести Купувача;

– при бързоразвалящи се стоки да ги продаде и без предизвестие;

4.3. Разноските, направени от Продавача във връзка с действия по предходната точка, са за сметка на Купувача.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Купувачът е длъжен да изплати цената на Стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

5.2. Купувачът е длъжен да получи и вдигне Стоката.

5.3. Купувачът е длъжен да прегледа стоката в 3 -дневен срок след получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това Стоката се смята за одобрена.

5.4. При скрити недостатъци на Стоката, съществували преди продажбата й. Купувачът има право:

– да иска тя да се замени с качествена стока;

– да иска съответно намаление на цената, но не повече от 10 (десет) процента от цената на Стоката.

5.5. Правото на Купувача по предходната точка се погасява с изтичането на 15 (петнадесет) – дневен срок от предаването на Стоката.

6. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

6.1. Мястото на изпълнение на задължението на Продавача е неговия склад по седалище в Република България. Предаването на Стоката се извършва в склада или магазините на Продавача.

6.2. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача.

6.3. Продавачът е длъжен да предаде Стоката в уговорения срок. Ако такъв срок не е уточнен, Купувачът може да иска предаването й в разумен срок.

6.4. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок.

6.5. Всички стоки, продадени и доставени от Продавача, остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Купувача към Продавача.

6.6. Купувачът има право да препродаде въпросните стоки по обичайния търговски ред, при условие, че изпълни задълженията си по този договор или по други договори, сключени между Продавача и Купувача.

6.7. При удовлетворяване на исковете на Продавача, правото на собственост автоматично преминава върху Купувача.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2. Купувачът не може да развали договора, ако количеството на предадената му Стока незначително се отклонява от договореното.

7.3. В случая по предходната точка Купувачът може да иска съответно намаляване на цената.

7.4. При забавено плащане Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 1/360 от Основният Лихвен Процент + 10 пункта от неиздължената цена за всеки просрочен ден.

7.5. Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме Стоката (забава на кредитора), Продавачът може да развали договора, като има право на неустойка в размер 50 (петдесет) % от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната и от авансово платената цена или част от нея.

7.6. При неизпълнение на задълженията си по т. 9.3. неизправната страна дължи неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) евро.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Продавачът гарантира, че стоките предмет на продажба отговарят на стандартните спецификации на производителите и предоставените сертификати и декларации за съответствие.

8.2.  Всякакви възражения от страна на Купувача по т.5.3 и 5.4 се правят в писмен вид.

8.3. Възражения и рекламации не се приемат, ако влошаването на качеството на продуктите се дължи на неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Купувача или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните продукти, описани в техническата документация на производителя.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се счита спазена при съобщения по факс или използване на някое друго техническо средство, съобщението от което може да се съхрани и има доказателства за неговото получаване.

9.2. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

9.3. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

9.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и в писмен договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Компетентния Български Съд по седалище на Продавача.

9.5. Тези Общи условия влизат в сила от 01 Януари 2011 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

Утвърдил:

Мирослав Ангелов

Управител

Инженерингова компания Сити Газ ЕООД