OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží

"Engineering Company City Gas" Ltd. se síní a adresou vedení v Sofii. Stara Zagora, 100 000 Zahari Stoyanov č. 14, bod 1, ap.1 zapsaný v obchodním rejstříku u matričního úřadě s UIC 201219383,

dále jen prodávající, fyzickým nebo právnickým osobám.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou dále zavedená ustanovení upravující vztah mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky mají právní účinek mezi stranami po:

1.3.1. Kupující zašle prodávajícímu dotaz;

1.3.2. Kupující věděl o Všeobecných obchodních podmínkách nebo byl povinen je znát a nezpochybněn až do okamžiku, kdy mu bylo zboží předáno.

1.4. Strany v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtenka vystavená podle vzoru prodávajícího se mohou vzájemně dohodnout a podmínky jiné než Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny v příslušném písemném dokumentu a mají účinek pouze pro konkrétní prodej. V tomto případě, v případě nedodržení mezi dohodnutým stranou a Všeobecnými obchodními podmínkami, dohodnutá síla.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo zboží, popsané v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle modelu prodávajícího a/nebo skladem připraveném podle modelu prodávajícího, za cenu, kterou se kupující zavazuje zaplatit.

2.2. Po uzavření kupní smlouvy je kupující licitován s následujícími dokumenty:

2.2.1. pro fyzické osoby – občanský průkaz

2.2.2 pro právnické osoby a živnostníky:

– rozsudek;

– Nepovinný stav;

– Registrace bulstatu

2.3. Nabídky prodávajícího by měly být chápány tak, že podléhají změně bez předchozího upozornění 5 dní po datu vydání, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.4. Pokud se prodej provádí na základě vzorků, nepovažují se vlastnosti vzorků za 100 % zaručené. Vzorky se považují pouze za vzorky prokazující povahu a druh zboží.

3. CENA A ZPŮSOB PLATBY

3.1. Cena Zboží se zapisuje do písemné smlouvy, do přílohy takové smlouvy a/nebo dodacích protokolů a/nebo na fakturu připravenou podle vzoru prodávajícího a/nebo na účtenku připravenou podle modelu prodávajícího na základě cen stanovených prodávajícím pro různé druhy zboží.

3.2. Pokud v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle vzoru prodávajícího a/nebo v potvrzení vystaveném podle vzoru prodávajícího výslovně uvádí jinak, předpokládá se, že cena Zboží není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

3.3. Splatná cena je zaplacena při dodání Zboží.

3.4. Úprava zálohy nebo odložené platby ceny je přípustná pouze tehdy, je-li výslovně uvedena v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo v účtence připravené podle vzoru prodávajícího.

3.4.1. Po sjednání písemné smlouvy, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle modelu prodávajícího a/nebo skladovém dokladu připraveném podle vzoru odložené platby prodávajícího může prodávající požádat kupujícího o vystavování záznamu objednávky na odloženou částku.

3.4.2. Za cenu Zboží nad 100 000 BGN může prodávající požádat kupujícího o další obchodní zajištění: obchodní zástavu, bankovní záruku, záznam objednávky, souhlas s okamžitým inkasem – ověřený obsluhující Bankou, ručitelem, hypotékou apod. Podle svého uvážení může prodávající v ostatních případech požádat o dodatečné obchodní zajištění.

3.5. Cena se platí bankovním převodem na bankovní účet určený prodávajícím.

3.6. Všechny částky sjednaných odložených plateb jsou splatné okamžitě, pokud je pro kupujícího zahájeno insolvenční, likvidační nebo konverzní řízení.

3.7. Platba bankovním převodem se považuje za platbu v den připsání bankovního účtu prodávajícího.

3.8. Při platbě bankovním převodem jsou veškeré bankovní výdaje na náklady kupujícího.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

4.1. Prodávající předá Zboží kupujícímu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo sjednané v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtenky připravené podle vzoru prodávajícího.

4.2. Má-li kupující zpoždění s přijetím zboží, může prodávající:

– předat k uchování;

– prodat za tržní ceny po oznámení kupujícímu;

– v případě rychle se pohybujíého zboží prodávat bez předchozího upozornění;

4.3. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s jednáním podle předchozího odstavce jsou na náklady kupujícího.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1. Kupující je povinen zaplatit cenu Zboží ve výši, způsobem a v souladu s obchodními podmínkami stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtence připravené podle vzoru prodávajícího.

5.2. Kupující je povinen zboží obdržet a vyzvednout.

5.3. Kupující je povinen zboží zkontrolovat do 3 dnů od jeho převzetí a v případě, že nesplňuje požadavky, neprodleně o tom informovat prodávajícího. Pokud tak kupující neudělí, považuje se zboží za schválené.

5.4. V případě skrytých nedostatků Zboží existoval před jeho prodejem. Kupující má právo:

– požádat, aby byl nahrazen jakostní výrobkem;

– požádat o odpovídající snížení ceny, ale ne více než 10 (deset) procent ceny zboží.

5.5. Právo kupujícího podle předchozího odstavce zaniká uplynutím 15 (patnácti) dnů od dodání Zboží.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ. PŘEDÁNÍ VLASTNICTVÍ A RIZIKA

6.1. Místem plnění závazku prodávajícího je jeho sklad v jeho sídlo v Bulharské republice. Dodání Zboží probíhá ve skladu nebo prodejnách prodávajícího.

6.2. Dodání Zboží na jiné místo nebo k dopravci může být dohodnuto, v takovém případě riziko jeho zničení a poškození přechází na kupujícího od okamžiku, kdy Zboží opustí sklad prodávajícího.

6.3. Prodávající je povinen dodat Zboží v dohodnutém časovém rámci. Není-li taková lhůta stanovena, může kupující požádat o jeho předání v přiměřené lhůtě.

6.4. Pokud se zdá, že kupující zboží neobdrží ve sjednané lhůtě nebo po výzvě, není-li lhůta sjednaná, může prodávající smlouvu vypovědět bez poskytnutí další lhůty.

6.5. Veškeré zboží prodané a dodané prodávajícím zůstává majetkem prodávajícího až do konečného vypořádání všech finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

6.6. Kupující má právo na další prodej zboží v běžném obchodním příkazu za předpokladu, že splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z jiných smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.

6.7. Po uspokojení nároků prodávajícího přechází vlastnické právo automaticky na kupujícího.

7. Selhání. Účinky

7.1. Každá strana má právo smlouvu vypovědět, pokud se druhá strana proviní tím, že nesplnila svou povinnost podle této smlouvy.

7.2. Kupující nesmí smlouvu vypovědět, pokud se množství zboží, které mu bylo předáno, nepatrně odchyluje od dohodnutého množství.

7.3. V případě uvedeném v předchozím odstavci může kupující požádat o odpovídající snížení ceny.

7.4. V případě opožděné platby dluží kupující prodávajícímu pokutu ve výši 1/360 základní úrokové sazby + 10 bodů nesplacené ceny za každý den po splatnost.

7.5. Odmítne-li kupující zboží (prodlení věřitele) bezdůvodně přijmout, může prodávající smlouvu vypovědět s nárokem na pokutu ve výši 50 (padesáti) % ceny zboží. Tato sankce může být rovněž kompenzována předem zaplacenou cenou nebo její částí.

7.6. V případě nesplnění povinností podle bodu 1 9.3. strana v prodlení dluží pokutu ve výši 5 000 EUR (pět tisíc).

8. Vrátí

8.1. Prodávající zajistí, aby prodané zboží splňovalo standardní specifikace výrobců a poskytnuté certifikáty a prohlášení o shodě.

8.2.Veškeré námitky kupujícího podle bodů 5.3 a 5.4 musí být vzneseny písemně.

8.3. Námitky a nároky nebudou přijaty, pokud je zhoršení jakosti výrobků způsobeno nesprávnou nakládkou, přepravou, vykládkou kupujícím nebo nedodržením pokynů pro skladování, používání a manipulaci s dotyčnými výrobky popsanými v technické dokumentaci výrobce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškerá sdělení a oznámení mezi stranami budou písemná. Písemná forma se považuje za uchovanou v případě faxové komunikace nebo použití jakýchkoli jiných technických prostředků, ze kterých může být zpráva uložena, a v případě dokladu o jejím přijetí.

9.2. Vynalézavost doložky Všeobecných obchodních podmínek nebo dodatečných obchodních podmínek nemá za následek nicotnost jiné doložky nebo smlouvy jako celku.

9.3. Strany se zavazují neposílá třetím stranám informace obdržené při uzavření nebo plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním.

9.4. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se existence a fungování uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s jejím porušením, včetně sporů a neshod týkajících se platnosti, výkladu, ukončení, plnění nebo neukončení smlouvy, jakož i ve všech záležitostech, které nejsou vyřešeny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v písemné smlouvě, se použije bulharské občanské a obchodní právo a strany urovnají své vztahy dohodou. Není-li dosaženo dohody, bude spor postoupen příslušnému soudu v bulharském sídle prodávajícího.

9.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.

Stanoveny:

Miroslav Angelov

Správce

Strojírenská společnost City Gas s.r.o.