OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží

"City Gas" s.r.o. se síní a adresou vedení ve Stara Zagora, Zahari Stoyanov č. 14, fl. 1, ap.1 zapisuje do obchodního rejstříku u matričního úřadě u UIC 201219383,

dále jen prodávající, fyzickým nebo právnickým osobám.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou dále stanoveny ustanovení upravující vztah mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky mají právní účinek mezi stranami po:

1.3.1. Kupující zašle prodávajícímu dotaz;

1.3.2. Kupující věděl o Všeobecných obchodních podmínkách nebo byl povinen je znát a nezpochybněn až do okamžiku, kdy mu bylo zboží předáno.

1.4. Strany v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtenka vystavená podle vzoru prodávajícího se mohou vzájemně dohodnout a podmínky jiné než Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny v příslušném písemném dokumentu a mají účinek pouze pro konkrétní prodej. V tomto případě, v případě nedodržení mezi dohodnutým stranou a Všeobecnými obchodními podmínkami, dohodnutá síla.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo zboží, popsané v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle modelu prodávajícího a/nebo skladem připraveném podle modelu prodávajícího, proti ceně, kterou se kupující zavazuje zaplatit.

2.2 Při uzavření kupní smlouvy je kupující licitován s následujícími dokumenty:

2.2.1. pro fyzické osoby – občanský průkaz

2.2.2 pro právnické osoby a živnostníky:

– rozsudek;

– Nepovinný stav;

– Registrace bulstatu

2.3. Nabídky prodávajícího by měly být chápány tak, že podléhají změně bez předchozího upozornění 5 dní po dni vydání, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.4 Pokud se prodej provádí na základě vzorků, nepovažují se vlastnosti vzorků za 100 % zaručené. Vzorky se považují pouze za vzorky prokazující povahu a druh zboží.

3. CENA A ZPŮSOB PLATBY

3.1. Cena Zboží se zapisuje do písemné smlouvy, do přílohy takové smlouvy a/nebo dodacích protokolů a/nebo do faktury vystavené podle vzoru prodávajícího a/nebo do účtenky připravené podle vzoru prodávajícího na základě cen stanovených prodávajícím pro různé druhy zboží.

3.2. Pokud v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo v potvrzení vystaveném podle vzoru prodávajícího výslovně uvádí jinak, předpokládá se, že cena Zboží není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

3.3. Splatná cena je zaplacena při dodání Zboží.

3.4. Domluva na zaplacení ceny předem nebo odloženou cenou je přípustná pouze tehdy, je-li výslovně uvedena v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle vzoru prodávajícího a/nebo v účtence připravené podle vzoru prodávajícího.

3.4.1. Po sjednání písemné smlouvy, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle modelu prodávajícího a/nebo skladovém dokladu připraveném podle vzoru odložené platby prodávajícím může prodávající požádat kupujícího o vystavování záznamu o objednávce odložené částky.

3.4.2. Za cenu Zboží nad 100 000 BGN může prodávající požádat kupujícího o další obchodní zajištění: obchodní zástavu, bankovní záruku, záznam objednávky, souhlas s okamžitým inkasem – ověřený obsluhující Bankou, ručitelem, hypotékou atd. Podle svého uvážení může prodávající v ostatních případech požádat o dodatečné obchodní zajištění.

3.5. Platba ceny se platí bankovním převodem na bankovní účet určený prodávajícím.

3.6. Všechny částky sjednaných odložených plateb jsou splatné okamžitě, pokud je pro kupujícího zahájeno insolvenční, likvidační nebo konverzní řízení.

3.7. Platba bankovním převodem se považuje za platbu provedena v den připsání bankovního účtu prodávajícího.

3.8. Při platbě bankovním převodem jsou veškeré bankovní výdaje na náklady kupujícího.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

4.1, Prodávající předává Zboží kupujícímu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo sjednané v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře připravené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtenky připravené podle vzoru prodávajícího.

4.2, Má-li kupující zpoždění s přijetím zboží, může prodávající:

– předat k uchování;

– prodat za tržní ceny po oznámení kupujícímu;

– v případě rychle se pohybujíého zboží prodávat bez předchozího upozornění;

4.3 Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s jednáním podle předchozího odstavce jsou na náklady kupujícího.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1 Kupující je povinen zaplatit cenu Zboží ve výši, způsobem a v souladu s obchodními podmínkami stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo v písemné smlouvě, v příloze takové smlouvy, v dodacím protokolu a/nebo na faktuře vystavené podle vzoru prodávajícího a/nebo účtence připravené podle vzoru prodávajícího.

5.2. Kupující je povinen zboží obdržet a vyzvednout.

5.3 Kupující je povinen zkontrolovat zboží do 3 dnů od jeho převzetí a v případě, že nesplňuje požadavky, neprodleně to oznámit prodávajícímu. Pokud tak kupující neudělí, považuje se zboží za schválené.

5.4. V případě skrytých vad Zboží existoval před jeho prodejem. Kupující má právo:

– požádat, aby byl nahrazen jakostní výrobkem;

– požádat o odpovídající snížení ceny, ale ne více než 10 (deset) procent ceny zboží.

5.5. Právo kupujícího podle předchozího odstavce zaniká uplynutím 15 (patnácti) dnů od dodání Zboží.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ. PŘEDÁNÍ VLASTNICTVÍ A RIZIKA

6.1. Místem plnění závazku prodávajícího je jeho sklad v jeho sídlo v Bulharské republice. Dodání Zboží probíhá ve skladu nebo prodejnách prodávajícího.

6.2. Dodání Zboží na jiné místo nebo k dopravci může být sjednáno, v takovém případě riziko jeho zničení a poškození přechází na kupujícího od okamžiku, kdy Zboží opustí sklad prodávajícího.

6.3. Prodávající je povinen dodat Zboží ve sjednané lhůtě. Není-li taková lhůta stanovena, může kupující požádat o jeho předání v přiměřené lhůtě.

6.4. Pokud se zdá, že kupující zboží neobdrží ve sjednané lhůtě nebo po výzvě, není-li sjednaná lhůta, může prodávající smlouvu vypovědět bez poskytnutí další lhůty.

6.5. Veškeré zboží prodané a dodané prodávajícím zůstává majetkem prodávajícího až do konečného vypořádání všech finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

6.6. Kupující má právo na další prodej zboží v běžném obchodním příkazu za předpokladu, že splní své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo na základě jiných smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.

6.7. Po uspokojení nároků prodávajícího automaticky přechází vlastnické právo na kupujícího.

7. Selhání. Účinky

7.1 Každá strana má právo smlouvu vypovědět, pokud se druhá strana proviní tím, že nesplnila svou povinnost podle této smlouvy.

7.2. Kupující nesmí smlouvu vypovědět, pokud se množství zboží, které mu bylo předáno, nepatrně odchyluje od dohodnutého.

7.3. V případě uvedeném v předchozím odstavci může kupující požádat o odpovídající snížení ceny.

7.4. V případě opožděné platby dluží kupující prodávajícímu pokutu ve výši 1/360 základní úrokové sazby + 10 bodů nesplacené ceny za každý po splatnost.

7.5. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně přijmout (prodlení věřitele), může prodávající smlouvu vypovědět s nárokem na pokutu ve výši 50 (padesáti) % ceny zboží. Tato sankce může být rovněž kompenzována předem zaplacenou cenou nebo její částí.

7.6. V případě nesplnění svých povinností podle bodu 1 bodu 9.3. nesplácená strana dluží pokutu ve výši 5 000 EUR (pět tisíc).

8. Vrátí

8.1. Prodávající zajistí, aby prodané zboží splňovalo standardní specifikace výrobců a poskytnuté certifikáty a prohlášení o shodě.

8.2.Veškeré námitky kupujícího podle bodů 5.3 a 5.4 musí být vzneseny písemně.

8.3. Námitky a nároky nebudou přijaty, pokud je zhoršení kvality výrobků způsobeno nesprávnou nakládkou, přepravou, vykládkou kupujícím nebo nedodržením pokynů pro skladování, používání a manipulaci s dotyčnými výrobky popsanými v technické dokumentaci výrobce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškerá sdělení a oznámení mezi stranami budou písemná. Písemná forma se považuje za uchovanou v případě faxové komunikace nebo použití jakýchkoli jiných technických prostředků, ze kterých může být zpráva uložena, a v případě dokladu o jejím přijetí.

9.2. Vynalézavost doložky Všeobecných obchodních podmínek nebo dodatečných obchodních podmínek nemá za následek nicotnost jiné doložky nebo smlouvy jako celku.

9.3. Strany se zavazují nepozýt třetím stranám informace obdržené při uzavření nebo plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním.

9.4. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se existence a fungování uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s jejím porušením, včetně sporů a neshod týkajících se platnosti, výkladu, ukončení, plnění nebo neukončení smlouvy, jakož i ve všech záležitostech, které nejsou vyřešeny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v písemné smlouvě, se použije bulharské občanské a obchodní právo a strany urovnají své vztahy dohodou. Není-li dosaženo dohody, bude spor postoupen příslušnému soudu v bulharském sídle prodávajícího.

9.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2011 a použijí se, dokud nebudou výslovně zrušeny nebo nahrazeny jinými.

Stanoveny:

Miroslav Angelov

Správce

Strojírenská společnost City Gas s.r.o.