PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do sprzedaży towarów

"Engineering Company City Gas" Ltd. z siedzibą i adresem zarządu w Sofii. Stara Zagora, 100 000 Zahari Stoyanov nr 14, poz.

zwany dalej Sprzedającym, osobom fizycznym lub prawnym, zwanym dalej Kupującym.

1.2. Ogólne Warunki handlowe są ponadto ustalone postanowienia regulujące stosunki między Sprzedającym a Kupującym na podstawie umowy sprzedaży.

1.3. Ogólne warunki handlowe mają skutek prawny między stronami po:

1.3.1. Kupujący wysyła zapytanie do Sprzedającego;

1.3.2. Kupujący wiedział o Ogólnych Warunkach Lub był zobowiązany wiedzieć i nie kwestionował ich do momentu przekazania mu towaru.

1.4. Strony w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze sporządzonej zgodnie z modelem sprzedawcy i/lub paragonem sporządzonym zgodnie z modelem sprzedawcy, mogą uzgodnić ze sobą warunki inne niż Ogólne Warunki Handlowe. Warunki te są określone w odpowiednim dokumencie pisemnym i mają moc wyłącznie dla konkretnej sprzedaży. W takim przypadku, w przypadku nieprzestrzegania uzgodnionych przez strony i Ogólnych Warunków, uzgodnionej siły.

2. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu prawo własności Towaru, opisane w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze przygotowanej zgodnie z modelem sprzedającego i/lub paragonem giełdowym przygotowanym zgodnie z modelem Sprzedającego, za ceną, którą Kupujący zobowiązuje się mu zapłacić.

2.2. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący będzie liczony z następującymi dokumentami:

2.2.1. dla osób fizycznych – dowód osobisty

2.2.2. dla osób prawnych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

– Wyrok;

– Stan opcjonalny;

– Rejestracja Bulstat

2.3. Oferty Sprzedającego należy rozumieć jako z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia po upływie 5 dni od daty wystawienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

2.4. W przypadku gdy sprzedaż odbywa się na podstawie próbek, właściwości próbek nie są uważane za 100 % gwarantowane. Próbki uważa się jedynie za okazy wykazujące charakter i rodzaj towarów.

3. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

3.1. Cena Towaru jest pisana w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy i/lub w protokole dostawy i/lub na fakturze przygotowanej zgodnie z wzorem sprzedawcy i/lub paragonem przygotowanym zgodnie z wzorem sprzedawcy na podstawie cen ustalonych przez Sprzedawcę dla różnych rodzajów towarów.

3.2. Jeżeli w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze sporządzonej zgodnie ze wzorem Sprzedawcy i/lub paragonu sporządzonym zgodnie ze wzorem Sprzedawcy wyraźnie stanowi inaczej, przyjmuje się, że cena Towaru nie jest wliczona w podatek od wartości dodanej.

3.3. Należna cena jest płacona przy dostawie Towaru.

3.4. Uzgodnienie zaliczki lub odroczonej płatności ceny jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest wyraźnie odzwierciedlone w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze przygotowanej zgodnie ze wzorem Sprzedawcy i/lub paragonem przygotowanym zgodnie z modelem sprzedawcy.

3.4.1. Po uzgodnieniu w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze sporządzonej zgodnie z modelem sprzedawcy i/lub paragonem sporządzonym zgodnie ze wzorem odroczonej płatności Sprzedającego, Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o wystawienie zapisu zamówienia na odroczoną kwotę.

3.4.2. Za cenę Towaru powyżej 100 000 BGN, Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o dodatkowe zabezpieczenie handlowe: zastaw handlowy, gwarancję bankową, zapis zamówienia, zgodę na natychmiastowe pobranie – poświadczoną przez Bank Obsługi, gwaranta, hipotekę itp. Według własnego uznania Sprzedawca może zażądać dodatkowego zabezpieczenia handlowego w innych przypadkach.

3.5. Zapłata ceny dokonywana jest przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

3.6. Wszystkie kwoty uzgodnionych odroczonych płatności stają się wymagalne natychmiast, jeśli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub przekształceniowe dla Kupującego.

3.7. Płatność przelewem bankowym uznaje się za dokonany w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3.8. Przy płatności przelewem bankowym, wszystkie wydatki bankowe są na koszt Kupującego.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

4.1. Sprzedający przekazuje Towary Kupującemu zgodnie z Ogólnymi Warunkami i/lub Warunkami i/lub uzgodnionymi w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze przygotowanej zgodnie ze wzorem Sprzedawcy i/lub paragonem przygotowanym zgodnie z wzorem sprzedającego.

4.2. Jeśli Kupujący zwleka z otrzymaniem towaru, Sprzedający może:

– przekazanie go w celu zachowania;

– sprzedać go po cenach rynkowych po powiadomieniu Kupującego;

– w przypadku towarów szybkozwidkowych, sprzedawać je bez uprzedzenia;

4.3. Koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z działaniami wynikającymi z poprzedniego ustępu są na koszt Kupującego.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

5.1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru w wysokości, w sposób i w ramach warunków określonych w Ogólnych Warunkach Lub w pisemnej umowie, w załączniku do takiej umowy, w protokole dostawy i/lub na fakturze przygotowanej zgodnie ze wzorem Sprzedawcy i/lub paragonem przygotowanym zgodnie z modelem sprzedawcy.

5.2. Kupujący jest zobowiązany do otrzymania i odbioru Towarów.

5.3. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z towarem w ciągu 3 dni od jego otrzymania, a jeśli nie spełnia wymagań, niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący tego nie zrobi, Towar uznaje się za zatwierdzony.

5.4. W przypadku ukrytych wad Towaru, istniały przed jego sprzedażą. Nabywca ma prawo do:

– zażądać zastąpienia go produktem wysokiej jakości;

– zażądać odpowiedniej obniżki ceny, ale nie większej niż 10 (dziesięć) procent ceny Towaru.

5.5. Prawo kupującego zgodnie z poprzednim ustępem wygasa z upływem 15 (piętnastu) dni od dostawy Towaru.

6. DOSTAWA TOWARU. PRZEJMANIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

6.1. Miejscem wykonania zobowiązania Sprzedawcy jest jego skład w siedzibie w Republice Bułgarii. Dostawa Towaru odbywa się w magazynie lub sklepach Sprzedawcy.

6.2. Dostawa Towaru do innego miejsca lub do przewoźnika może być zorganizowana, w którym to przypadku ryzyko jego zniszczenia i uszkodzenia przechodzi na Kupującego od momentu opuszczenia magazynu Sprzedającego przez Sprzedawcę.

6.3. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru w uzgodnionym terminie. Jeżeli taki termin nie zostanie określony, kupujący może zażądać jego przekazania w rozsądnym terminie.

6.4. Jeśli Kupujący nie otrzyma Towaru w uzgodnionym terminie lub po zaproszeniu, jeśli termin nie zostanie uzgodniony, Sprzedający może rozwiązać umowę bez podania dodatkowego terminu.

6.5. Wszystkie towary sprzedane i dostarczone przez Sprzedającego pozostają własnością Sprzedającego do czasu ostatecznego rozliczenia wszystkich zobowiązań finansowych kupującego wobec Sprzedającego.

6.6. Kupujący ma prawo do odsprzedanego danego towaru w zwykłym zamówieniu handlowym, pod warunkiem że wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub innych umów zawartych między Sprzedającym a Kupującym.

6.7. Po spełnieniu roszczeń Sprzedającego prawo własności automatycznie przechodzi na Kupującego.

7. Awarii. Efekty

7.1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy, jeżeli druga strona jest winna niewywiązania się z jej zobowiązań.

7.2. Kupujący nie może rozwiązać umowy, jeżeli ilość przekazanych mu towarów nieznacznie odbiega od tego, co zostało uzgodnione.

7.3. W przypadku, o którym mowa w poprzednim ustępie, Kupujący może zażądać odpowiedniej obniżki ceny.

7.4. W przypadku opóźnienia w płatności kupującej, Kupujący jest winien Sprzedającemu karę w wysokości 1/360 podstawowej stopy procentowej + 10 punktów zaległej ceny za każdy zaległy dzień.

7.5. Jeżeli Kupujący nieracjonalnie odmawia przyjęcia Towaru (opóźnienie wierzyciela), Sprzedający może rozwiązać umowę, uprawniając do kary w wysokości 50 (pięćdziesiąt) % ceny towaru. Kara ta może być również wyrównana przez cenę zapłaconą z góry lub jej część.

7.6. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z pkt 1 9.3. strona zalegająca z płatnością jest winna karze w wysokości 5 000 EUR (pięć tysięcy).

8. Zwraca

8.1. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane towary są zgodne ze standardowymi specyfikacjami producentów oraz dostarczonymi świadectwami i deklaracjami zgodności.

8.2.Wszelkie zastrzeżenia Kupującego wynikające z ppkt 5.3 i 5.4 będą składane na piśmie.

8.3. Sprzeciwy i roszczenia nie są akceptowane, jeżeli pogorszenie jakości produktów jest spowodowane niewłaściwym załadunkiem, transportem, rozładunkiem przez Kupującego lub nieprzestrzeganiem instrukcji przechowywania, użytkowania i obchodzenia się z danych produktów opisanych w dokumentacji technicznej producenta.

9. PRZEPISY KOŃCOWE

9.1. Wszelkie komunikaty i powiadomienia między stronami będą na piśmie. Formularz pisemny uważa się za przechowywany w przypadku faksu lub korzystania z jakichkolwiek innych środków technicznych, z których wiadomość może być przechowywana, oraz dowodu jej otrzymania.

9.2. Pomysłowość klauzuli Regulaminu ogólnego lub dodatkowych warunków nie skutkuje nicością innej klauzuli lub umowy jako całości.

9.3. Strony zobowiązują się nie podawać osobom trzecim informacji otrzymanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

9.4. W przypadku wszelkich sporów dotyczących istnienia i funkcjonowania zawartej umowy lub w związku z jej naruszeniem, w tym sporów i sporów dotyczących ważności, interpretacji, rozwiązania, wykonania lub niewykonania umowy, jak również wszystkich spraw nierozstrzygniętych w Ogólnych Warunkach i w pisemnej umowie, stosuje się bułgarskie prawo cywilne i handlowe, a strony rozstrzygają swoje stosunki w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia spór zostaje przekazany właściwemu sądowi bułgarskiemu sprzedawcy.

9.5. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i mają zastosowanie do momentu ich wyraźnego uchylenia lub zastąpienia przez inne osoby.

Ustanowione:

Miroslav Angelow

Menedżer

Firma inżynieryjna City Gas Ltd.