Продукти

Резервоарите са предназначени за съхранение на втечнен под налягане газ пропан-бутан, съгласно DIN 51622/ EN 589.

Резервоарите са съдове под налягане и подлежат на оценка на съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, въвеждаща Директива 97/23.

Резервоарите са хоризонтални или вертикални цилиндрични съдове с елиптични дъна.

Работни параметри:

  • Работен флуид: пропан-бутан (група 1 – опасни флуиди);
  • Работно налягане: max 1,765 МРа;
  • Работна температура: -20 ÷ +50 С;
  • Категория на съда: ІV, съгласно Директива 97/23

Антикорозионно покритие – на резервоарите, предназначени за надземен монтаж се полага полиуретанова боя в бял цвят, с дебелина на покритието 120 μm (дебелина на сухия филм 70 μm), а на тези, предназначени за подземен монтаж – епоксидно покритие в зелен цвят, с дебелина на слоя 500 μm, които осигуряват плътност на покритието.